Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Toruniu. Link do strony PPP:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Toruniu

Pedagog - Dorota Kaczorowska
Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami /opiekunami prawnymi/, pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.
Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
Wśród poruszanych problemów znajdują się:
- pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ucznia i analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację uczniów, rozmowy indywidualne, uczestnictwo w lekcjach wychowawczych, analizę wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, porady wychowawcze, organizowanie i prowadzenie prelekcji;
- dobór form i sposobów udzielania pomocy uczniom w różnego rodzaju trudnościach;
- koordynowanie i pomoc w pracy wychowawczej nauczycieli;
- koordynowanie działań nauczycieli z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
- organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
- zapobieganie patologiom i uzależnieniom;
- przeciwdziałanie agresji i minimalizowanie zachowań agresywnych;
- kierowanie uczniów do instytucji świadczących pomoc specjalistyczną uczniom i rodzinom;
- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
- współpraca z placówkami wspomagającymi działanie szkoły /np. Policja, Sąd Rodzinny, MOPR, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska/.

Psycholog - Bożena Sobczyk

Do zadań psychologa w szkole i przedszkolu należy:
- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i przedszkola
- diagnozowanie sytuacji wychowawczych  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu placówki
- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i przedszkolnym;
- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

Terapia pedagogiczna - Katarzyna Szymkowiak

Celem zajęć terapii pedagogicznej jest usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, czyli korekcja, a także usprawnianie funkcji dobrze rozwijających się celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania, czyli kompensacja. Również zadaniem terapii jest łagodzenie zaburzeń
emocjonalnych, będących następstwem szkolnych niepowodzeń oraz wypracowanie motywacji i do nauki. Terapia pedagogiczna zmierza do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Logopedia - Julita Peplińska

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Logopeda we wrześniu przeprowadza wśród uczniów wstępną diagnozę, na podstawie której kwalifikuje uczniów na zajęcia. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie.
Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami.
Terapia logopedyczna to usuwanie, likwidowanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc dzieciom w przezwyciężaniu problemów i trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem.
Zadania logopedy:
systematyczne prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć logopedycznych,
prowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, oddechowy, słuch fonematyczny,
praca nad wzbogacaniem słownictwa czynnego i biernego,
rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,
prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
wyrównywanie opóźnień mowy,
korygowanie wad wymowy,
stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego,
udzielanie porad, wskazówek rodzicom i nauczycielom w celu uzyskania lepszych efektów terapii,
kierowanie dzieci na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne, neurologiczne.

Rewalidacja 

Zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Termin "rewalidacja" oznacza przewrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną w celu usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Istotne jest więc stawianie na atuty, mocne strony ucznia oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. W trakcie rewalidacji indywidualnej nauczyciel może w indywidualny sposóbpracować z uczniem nad poprawą, zastępowaniem lub kompensowaniem jego dysfunkcji i braków oraz rozwijaniem jego mocnych stron.

Rewalidacja jest procesem dydaktyczno–wychowawczo–terapeutycznym z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego ucznia ze względu na różnorodność zaburzeń. Są to między innymi: zaburzenia  rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej, manualnej i grafomotorycznej, zaburzenia emocjonalne, wad postawy.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:
- dynamizowanie rozwoju,
- kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
- korygowanie zaburzonych funkcji,
- optymalne usprawnianie,
- rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
- utrwalanie wiedzy i umiejętności szkolnych oraz wyrównywanie braków w nauce.

.