W naszej szkole klasy integracyjne istnieją od 2001 roku. Obecnie funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych na poziomie klas 1-6. Szkoła posiada udogodnienia architektoniczne (m.in. windę, podjazdy, szerokie korytarze i dostosowane toalety) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową.

W klasach integracyjnych uczy się od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie, poza nauczycielem prowadzącym, jest obecny również nauczyciel wspomagający proces kształcenia, który ściśle współpracuje z nauczycielami prowadzącymi w celu jak najefektywniejszego przebiegu procesu edukacyjno-terapeutycznego każdego ucznia. Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, jak wszystkie inne klasy, często osiągając bardzo wysokie wyniki.

W klasach integracyjnych są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na:

 • Wadę wzroku
 • Wadę słuchu
 • Niepełnosprawność ruchową
 • Niepełnosprawność intelektualną
 • Autyzm, w tym zespół Aspergera
 • Niepełnosprawność sprzężoną

Klasy integracyjne służą nie tylko uczniom niepełnosprawnym, ale całej społeczności szkolnej. Integracja wspiera wszechstronny rozwój wszystkich uczniów, gdyż dostarcza różnorodnych doświadczeń pobudzających ich rozwój społeczno-emocjonalny. Niewątpliwym atutem jest praca w małych zespołach klasowych. W konsekwencji, nauczyciele mają możliwość lepszego poznania każdego podopiecznego, dostrzeżenia jego możliwości i rozwijania mocnych stron, co w rezultacie umożliwia szeroko rozumianą indywidualizację procesu edukacyjno-terapeutycznego.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do szkoły masowej:

 • mają możliwość nauki w naturalnym środowisku szkolnym w oparciu o programy dostosowane do dynamiki ich rozwoju, możliwości i tempa pracy,
 • wspólnie z innymi podopiecznymi podejmują różne działania na zasadzie partnerstwa i w poczuciu współodpowiedzialności za sukcesy i porażki, 
 • uczą się pokonywać  trudności wynikające z niepełnosprawności,
 • mogą liczyć na wsparcie innych uczniów oraz całego personelu,
 • znajdują kolegów i przyjaciół wśród sprawnych rówieśników,
 • proces edukacyjno- terapeutyczny przebiega na podstawie opracowanego specjalnie dla nich indywidualnego programu (IPET)uczestniczą (w miarę możliwości) w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i imprezach pozaszkolnych
 • poznają ceremoniał szkolny i aktywnie w nim uczestniczą

Pozostali uczniowie, dzięki integracji:

 • traktują niepełnosprawność jako zjawisko naturalne, nie budzące zdziwienia czy strachu,
 • uczą się zauważać potrzeby i ograniczenia innych oraz nieść im pomoc, stając się bardziej wrażliwymi i odpowiedzialnymi,
 • uczą się identyfikować własne słabości i nie bać się poszukiwać pomocy
 • uczą się dostrzegać w innych ich mocne strony i wystrzegać się pochopnego oceniania
 • nabywają umiejętność współpracy w zespole klasowym, zawierają bliższe znajomości i przyjaźnie z uczniami niepełnosprawnymi,
 • uczą się szacunku dla własnego zdrowia,
 • umacniają w sobie takie wartości jak tolerancja i akceptacja,
 • poznają nowe metody uczenia się i poznawania świata,

Integracja to korzyści również dla rodzin uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferta szkoły w zakresie zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w dużej mierze zabezpiecza potrzeby dziecka w zakresie różnych terapii. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą liczyć na osobisty kontakt ze specjalistami, pomoc i wsparcie z ich strony, a dzieci mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych i wyposażonych gabinetów i sal terapeutycznych.

O prawidłowy przebieg procesu edukacyjno-terapeutycznego w naszej szkole dbają:

 • Nauczyciele i wychowawcy
 • Psycholog
 • Pedagodzy
 • Logopeda
 • Terapeuci integracji sensorycznej
 • Socjoterapeuta
 • Moderator Mindfulness
 • Terapeuci osób ze spektrum autyzmu

oraz

 • Oligofrenopedagodzy
 • Terapeuci zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
 • Trenerzy TUS
 • Terapeuci ręki
 • Trenerzy INPP

Podczas zajęć specjalistycznych nasi uczniowie korzystają z:

 • Gabinetów rewalidacji
 • Gabinetów terapii pedagogicznej
 • Gabinetu terapii logopedycznej
 • Sali zabaw „Wesoła szkoła”
 • Magicznego dywanu
 • Sali Doświadczania Świata

Szkoła jest dobrze przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Staramy się, aby każdy uczeń czuł się u nas dobrze, harmonijnie się rozwijał na miarę własnych możliwości, znalazł przyjaciół i odkrył swoje pasje! Zapraszamy!