Deklaracja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły http://sp2torun.org/

DANE TELEADRESOWE:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza
ul. Targowa 17
87 – 100 Toruń
Tel. 56 659 87 46

e-mail: sekretariat@sp2.edu.torun.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Strona zapewnia dostępność cyfrową do:

 • Biuletynu Informacji Publicznej szkoły,
 • danych teleadresowych szkoły
 • narzędzia służącego do kontaktu - formularza kontaktowego,
 • deklaracji dostępności,

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 23-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bogdan Bednarek
e-mail: kierownik@sp2.edu.torun.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@sp2.edu.torun.pl
telefon: 56 659 87 46
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Targowej, prowadzi do niego pojazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1, 2,3 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynekposiada windę.
 • W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 2 w Toruniu.

Raport o stanie zapewnienia dostępnści 2021 - zgodny ze wzorem

Raport o stanie zapewnienia dostępności - druk w formie dostępnej