Szkoła Podstawowa Nr 2 w Toruniu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Toruń, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Toruń.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

Rada Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Toruniu, działa na podstawie artykułu 83 i 84  Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm).