Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdania finansowe za rok 2021 jednostek obsługiwanych przez TCUW na dzień 31.12.2021 r. zostaną opublikowane w terminie do dnia 10 maja 2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. TCUW.
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej kierowanej przez Panią/Pana jednostki informację o publikacji sprawozdania na naszym Biuletynie Informacji Publicznej.
Propozycja treści:
Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych

https://tcuw.torun.pl/bip,8.html „