Pedagog - Joanna Mikołajczak
Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, której
celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami /opiekunami prawnymi/, pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.
Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
Wśród poruszanych problemów znajdują się:
- pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ucznia i analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację uczniów, rozmowy indywidualne, uczestnictwo w lekcjach wychowawczych, analizę wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, porady wychowawcze, organizowanie i prowadzenie prelekcji;
- dobór form i sposobów udzielania pomocy uczniom w różnego rodzaju trudnościach;
- koordynowanie i pomoc w pracy wychowawczej nauczycieli;
- koordynowanie działań nauczycieli z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
- organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
- zapobieganie patologiom i uzależnieniom;
- przeciwdziałanie agresji i minimalizowanie zachowań agresywnych;
- kierowanie uczniów do instytucji świadczących pomoc specjalistyczną uczniom i rodzinom;
- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
- współpraca z placówkami wspomagającymi działanie szkoły /np. Policja, Sąd Rodzinny, MOPR, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska/.

Terapia pedagogiczna - Bogumiła Sarnowska-Milaniuk, Katarzyna Szymkowiak

Celem zajęć terapii pedagogicznej jest usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, czyli korekcja, a także usprawnianie funkcji dobrze rozwijających się celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania, czyli kompensacja. Również zadaniem terapii jest łagodzenie zaburzeń
emocjonalnych, będących następstwem szkolnych niepowodzeń oraz wypracowanie motywacji i do nauki. Terapia pedagogiczna zmierza do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Logopedia - Julita Peplińska

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Logopeda we wrześniu przeprowadza wśród uczniów wstępną diagnozę, na podstawie której kwalifikuje uczniów na zajęcia. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie.
Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami.
Terapia logopedyczna to usuwanie, likwidowanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc dzieciom w przezwyciężaniu problemów i trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem.
Zadania logopedy:
systematyczne prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć logopedycznych,
prowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, oddechowy, słuch fonematyczny,
praca nad wzbogacaniem słownictwa czynnego i biernego,
rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,
prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
wyrównywanie opóźnień mowy,
korygowanie wad wymowy,
stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego,
udzielanie porad, wskazówek rodzicom i nauczycielom w celu uzyskania lepszych efektów terapii,
kierowanie dzieci na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne, neurologiczne.

Rewalidacja - Marzena Sierakowska-Wróblewska, Renata Nogajska, Julita Peplińska, Joanna Prażniewska, Lidia Pitulska, Klaudia Jaworska, Małgorzata Remiszewska-Baciók, Joanna Mikołajczak, Bożena Sobczyk

Zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Ci uczniowie z uwagi na niepełnosprawność ruchową lub/i fizyczną wymagają dostosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Głównym celem rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków dydaktycznych
oraz rozwijanie lub pobudzanie zainteresowań.