Nauczyciel bibliotekarz: Hanna Kuligowska

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku 

poniedziałek:    8:30-14:30

wtorek:             8:00-14:00

środa:              9:30-15:30

czwartek:         8:30-14:30

piątek:              8:00-14:00


Harmonogram zwrotu wypożyczonych z biblioteki książek i podręczników szkolnych

Piątek (19.06) godz. 13;00 - 16:00
 
Klasa 5a – godz. 13:00-14:00
13:00-13:15 – numery 1-6
13:15-13:30 – numery 7-12
13:30-13:45 – numery 13-18
13:45-14:00 – numery 19-
 
Klasa 5b – godz. 14:00-15:00
14:00-14:15 – numery 1-6
14:15-14:30 – numery 7-12
14:30-14:45 – numery 13-18
14:45-15:00 – numery 19-
 
Klasa 5c – godz. 15:00-16:00
15:00-15:15 – numery 1-6
15:15-15:30 – numery 7-12
15:30-15:45 – numery 13-18
15:45-16:00 – numery 19-
Poniedziałek (22.06.) – godz. 13:00-16:00
 
Klasa 6a – godz. 13:00-14:00
13:00-13:15 – numery 1-6
13:15-13:30 – numery 7-12
13:30-13:45 – numery 13-18
13:45-14:00 – numery 19-
 
Klasa 6b – godz. 14:00-15:00
14:00-14:15 – numery 1-6
14:15-14:30 – numery 7-12
14:30-14:45 – numery 13-18
14:45-15:00 – numery 19-
 
Klasa 6c – godz. 15:00-16:00
15:00-15:15 – numery 1-6
15:15-15:30 – numery 7-12
15:30-15:45 – numery 13-18
15:45-16:00 – numery 19-
Wtorek (23.06.) – godz. 13:00-16:00
 
Klasa 6d – godz. 13:00-14:00
13:00-13:15 – numery 1-6
13:15-13:30 – numery 7-12
13:30-13:45 – numery 13-18
13:45-14:00 – numery 19-
 
Klasa 8b – godz. 14:00-15:00
14:00-14:15 – numery 1-6
14:15-14:30 – numery 7-12
14:30-14:45 – numery 13-18
14:45-15:00 – numery 19-
 
Klasa 8a – godz. 15:00-16:00
15:00-15:15 – numery 1-6
15:15-15:30 – numery 7-12
15:30-15:45 – numery 13-18
15:45-16:00 – numery 19-


 

Środa (24.06.) – godz. 13:00-16:00
 
Klasa 2a – godz. 13:00-14:00
13:00-13:15 – numery 1-6
13:15-13:30 – numery 7-12
13:30-13:45 – numery 13-18
13:45-14:00 – numery 19-
 
Klasa 2b – godz. 14:00-15:00
14:00-14:15 – numery 1-6
14:15-14:30 – numery 7-12
14:30-14:45 – numery 13-18
14:45-15:00 – numery 19-
 
Klasa 2c – godz. 15:00-16:00
15:00-15:15 – numery 1-6
15:15-15:30 – numery 7-12
15:30-15:45 – numery 13-18
15:45-16:00 – numery 19-
Czwartek (25.06.) – godz. 13:00-16:00
 
Klasa 3a – godz. 13:00-14:00
13:00-13:15 – numery 1-6
13:15-13:30 – numery 7-12
13:30-13:45 – numery 13-18
13:45-14:00 – numery 19-
 
Klasa 3b – godz. 14:00-15:00
14:00-14:15 – numery 1-6
14:15-14:30 – numery 7-12
14:30-14:45 – numery 13-18
14:45-15:00 – numery 19-

Uczniowie pozostałych klas przynoszą książki zapakowane w reklamówki lub torby (opatrzone imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia) i zostawiają je w wiatrołapie w oznaczonych kartonach.

Poniedziałek (22.06.) – klasy 4a,4b

Wtorek (23.06.) – klasy 7a,7b,7c

Środa (24.06.) – klasy 1a,1b,1c

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

Procedury zwrotu książek do bibliotekiw Szkole Podstawowej Nr 2

w okresie trwania pandemii COVID-19

 1. Bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek/podręczników do biblioteki oraz termin ich oddania.
 2. Wychowawca klasy powiadamia rodziców/opiekunów uczniów o ustalonym terminie zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki.
 3. Książki/podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców/opiekunów we wcześniej ustalone dni, a także w określonym czasie (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 4. Osoby przynoszące książki do szkoły (uczniowie, rodzice, opiekunowie) muszą być zdrowe.
 5. Osoba zwracająca książki powinna być w maseczce i rękawiczkach.
 6. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (1,5 - 2 m), używanie masek i rękawiczek jednorazowych.
 7. Po wejściu do budynku każda osoba zobowiązana jest każdorazowo zdezynfekować ręce (płyn dostępny przy wejściu).
 8. Oddawane książki i podręczniki winny być zapakowane w oznakowanych torbach lub reklamówkach i opisane na zewnątrz. Powinny zawierać informację z danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa).
 9. Bibliotekarz lub osoba odbierająca książki powinna przebywać w bibliotece (punkcie zwrotu) w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust podczas pełnienia obowiązków.
 10. Podczas wykonywania prac bibliotecznych należy zachować bezpieczną odległośćod rozmówcy i współpracowników.
 11. Pomieszczenie biblioteki/punktu zwrotu książek winno być systematycznie wietrzone.
 12. Wszelkie powierzchnie wspólne, z którymi stykają się współpracownicy, powinny być regularnie czyszczone (klamki drzwi wejściowe, blaty).
 13. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat/ladę biblioteczną, na którym leżały książki.
 14. W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) można ustawić przesłonę ochronną (np. z pleksi) lub w inny sposób oddzielić strefę uczniaod strefy pracownika.
 15. Oddawane książki są składowane w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu. Należy pamiętać o oznaczeniu ich datą, w której zostały przyjęte – ułatwi to dalszą pracę po zalecanym terminie przechowywania zbiorów w kwarantannie.
 16. Po upływie kwarantanny (minimum 3 dni) bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia powiadamia rodzica/opiekuna ucznia o konieczności dokonania zwrotu kosztów zakupu podręcznika zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie wypożyczaniai udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych.
 17. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 

 

Biblioteka

 • pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.
 • rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów, kształtuje ich umiejętności w zakresie poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym rozważnego i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów.
 • wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów, pomaga nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonaleniu się.
 • obejmuje całe rodziny, udostępniając księgozbiór nie tylko uczniom i pracownikom szkoły, ale także rodzicom i innym członkom rodziny.
Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu
1.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
2.    Tygodniowy plan pracy biblioteki ustala nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.
3.    Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu,
4.    Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.
5.    Lektury oraz pozostałe książki czytelnik wypożycza na okres miesiąca. Wykorzystane materiały należy niezwłocznie zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
6.    Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
7.    Czytelnik przed wypożyczeniem książek lub innych materiałów, powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
8.    Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany dać w zamian taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej cenie pozycji zagubionej bądź zniszczonej.
9.    Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki pod koniec roku szkolnego. Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.
10.    W przypadku odejścia ze szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
11.    Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i respektować jego postanowienia.
 Regulamin czytelni  Szkoły Podstawowej nr 2
1.    Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
2.    Każdy czytelnik wpisuje do zeszytu obecności swoje imię i nazwisko.
3.    Uczeń może korzystać na miejscu ze wszystkich zbiorów dostępnych w bibliotece.
4.    Czasopisma odnosi się na miejsce.
5.    Książki podaje i odbiera nauczyciel bibliotekarz.
6.    Czytelnik odpowiada za czasopisma i książki, z których korzysta.
7.    Przebywający w czytelni zobowiązani są do przestrzegania ciszy, ładu i porządku.
Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2
1.    Z komputerów w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie
 i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Z komputerów uczniowie mogą skorzystać przed swoimi lekcjami, po lekcjach i na przerwach obiadowych.
2.    Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
3.    Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
4.    Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania ze stanowisk komputerowych.
5.    Przy stanowisku mogą znajdować się jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
6.    Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.
7.    Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godzina).
8.    Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zgromadzonych w bibliotece.
9.    NIE WOLNO zmieniać ustawień w BIOS’ie, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
10.    NIE WOLNO wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
11.     Zabrania się wkładania do komputera własnych dyskietek, płyt CD i pendrive’ów bez zgody nauczyciela.
12.    Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zachowują ciszę i nie zakłócają pracy biblioteki.
13.    Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).