Nauczyciel bibliotekarz: Hanna Kuligowska
Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 
Biblioteka
  • pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.
  • rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów, kształtuje ich umiejętności w zakresie poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym rozważnego i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów.
  • wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów, pomaga nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonaleniu się.
  • obejmuje całe rodziny, udostępniając księgozbiór nie tylko uczniom i pracownikom szkoły, ale także rodzicom i innym członkom rodziny.
Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu
1.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
2.    Tygodniowy plan pracy biblioteki ustala nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.
3.    Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu,
4.    Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.
5.    Lektury oraz pozostałe książki czytelnik wypożycza na okres miesiąca. Wykorzystane materiały należy niezwłocznie zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
6.    Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
7.    Czytelnik przed wypożyczeniem książek lub innych materiałów, powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
8.    Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany dać w zamian taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej cenie pozycji zagubionej bądź zniszczonej.
9.    Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki pod koniec roku szkolnego. Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.
10.    W przypadku odejścia ze szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
11.    Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i respektować jego postanowienia.
 Regulamin czytelni  Szkoły Podstawowej nr 2
1.    Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
2.    Każdy czytelnik wpisuje do zeszytu obecności swoje imię i nazwisko.
3.    Uczeń może korzystać na miejscu ze wszystkich zbiorów dostępnych w bibliotece.
4.    Czasopisma odnosi się na miejsce.
5.    Książki podaje i odbiera nauczyciel bibliotekarz.
6.    Czytelnik odpowiada za czasopisma i książki, z których korzysta.
7.    Przebywający w czytelni zobowiązani są do przestrzegania ciszy, ładu i porządku.
Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2
1.    Z komputerów w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie
 i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Z komputerów uczniowie mogą skorzystać przed swoimi lekcjami, po lekcjach i na przerwach obiadowych.
2.    Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
3.    Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
4.    Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania ze stanowisk komputerowych.
5.    Przy stanowisku mogą znajdować się jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
6.    Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.
7.    Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godzina).
8.    Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zgromadzonych w bibliotece.
9.    NIE WOLNO zmieniać ustawień w BIOS’ie, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
10.    NIE WOLNO wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
11.     Zabrania się wkładania do komputera własnych dyskietek, płyt CD i pendrive’ów bez zgody nauczyciela.
12.    Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zachowują ciszę i nie zakłócają pracy biblioteki.
13.    Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).